20202020 7821 S 154th ave2020 Troia  905 Valley View2020 Troia  1405 S118th St2020 Troia 930 S 153 09/03/20202020 troia 1154 S 95th St2020 Troia 1809 S 113th st2020 Troia 2306 S 91 ST 402020 Troia 2435 Larimore Ave2020 Troia 2811 S 74th St2020 Troia 3812 N 100 AVE2020 Troia 4803 Burt St2020 Troia 6405 PineRide Rd2020 Troia 7213 N 1432020 Troia 7930 Bauman2020 Troia 13011 Westwood Lane2020 Troia 15652 Farnam Cir2020Troia 743 Leawood dr